Solyom Ferenc

1999/3 Solyom Ferenc A miskolci Deszkatemplom rovásfeliratai