M. Nepper Ibolya

1991/4 M. Nepper Ibolya, Patay Pál Az Ördög árka
1991/4 M. Nepper Ibolya Alföldi földpiramisok